Lütfen bekleyiniz...

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN BAZI VARLIKLARIN MİLLÎ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI MADDESİNDE YER ALAN SÜRELER UZATILDI

Haber Tarihi: 30.12.2016

 

 

* 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması Maddesinde Yer Alan Süreler Resmi Gazete’de yayınlanan “3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” ile 30/6/2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatıldı.

* Mezkûr Bakanlar Kurulu Kararına aşağıda yer verilmiştir;

3/8/2016 TARİHLİ VE 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 7 NCİ MADDESİNDE YER ALAN SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı : 2016/9608                                                                                           Karar Tarihi : 12.12.2016

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesinde yer alan sürelerin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/12/2016 tarihli ve 132452 sayılı yazısı üzerine, 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Binali YILDIRIM

Başbakan

12/12/2016 Tarihli ve 2016/9608 Sayılı Kararnamenin Eki

Karar

Süreler

Madde 1- (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesinde yer alan süreler, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30/6/2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.